جانمایی و نقشه سیستم ( مخازن درون زمین قرار داده می شوند )

 

tek2

PlanetDISK SHORT INTRO & Reference List 02 B 2016 PAAKZA

 

جانمایی و نقشه سیستم ( مخازن در کنار دستگاه قرار داده می شوند )

Flow-Diagram